مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی، بر اساس اهداف کلی مراکز رشد و ویژگیهای خاص صنعت و فنآوری، در راستای نیل به اهداف زیر تلاش می کند: <br /> • ایجاد جاذبه و فضای لازم برای شکل گیری و گسترش شرکتهای کوچک و متوسط دانش مدار و فنآور فعال در حوزه لوازم و تجهیزات پزشکی. <br /> • حمایت از کار آفرینان و صاحبان ایده در حوزه لوازم و تجهیزات پزشکی برای تبدیل ایده ها به کسب و کارهای کوچک و متوسط سود آور. <br /> • ایجاد زمینه های کار آفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان. <br /> • بسترســـازی ایجــاد فرصتهای شغلـــی مناسب در حوزه لوازم و تجهیزات پزشکی بمنظور جذب دانش آموختگان دانشگاهی. <br /> • بسترسازی جهت تجاری کردن دستآوردهای تحقیقاتی در حوزه لوازم پزشکی. <br /> • هدایت فعالیتهای تحقیقاتی, تولیدی و سرمایه گذاری در حوزه لوازم پزشکی. <br /> • تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای پیشرفته لوازم و تجهیزات پزشکی.<br /> • توسعه، انتقال و بومی سازی فناوریهای پیشرفته لوازم و تجهیزات پزشکی. <br /> • توسعه بازارهای داخلی و خارجی برای محصولات فناوری لوازم پزشکی. <br /> • بسترسازی رونق اقتصادی مبتنی بر فنآوری در حوزه لوازم و تجهیزات پزشکی.