بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش با سابقه ترین بیمارستان سازمان تامین اجتماعی است که به ارائه خدمات بهداشتی و تشخیصی ، درمانی و بازتوانی به بیمه شدگان و سایر اقشار جامعه می پردازد.به یاری حق و همت مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی و اداره کل درمان استان تهران بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش با 617 تخت مصوب و 477 تخت فعال افتخار دارد که کلیه خدمات درمانی سرپایی و بستری عمومی و تخصصی و پاراکلینیک خود را جهت مداوای بیماران محترم ارائه نماید. این سایت به منظور آگاهی شما عزیزان از چگونگی ارائه خدمات درمانی در این بیمارستان تهیه گردیده است. هدف کلیه پرسنل شاغل در این بیمارستان، جلب رضایتمندی شما میباشد.