تحقیقات پایه و ملکولی، بالینی، زیست محیطی، اپیدمیولوژیک، تکنیکهای درمان، آزمایشگاهها، مراکز تحقیقاتی، کتابخانه، آموزش، کنفرانسها از کارهای این موسسه می‌باشد.