مجله اجتماعی، مسیحی فارسی زبانان پیرامون موضوعات پیک زن، اشعار و قطعات فارسی، راهنمای منابع فارسی مسیحی، اینترنت و تکنولوژی و ناگفتنی ها می‌باشد.