فصلنامه یاپراق، فصلنامه بین المللی فرهنگی، ادبی و اجتماعی ترکمن‌های ایران و اولین نشریه رسمی استان گلستان و ترکمن‌صحرا می‌باشد.