تارنمای «آینده نگر» جایگاهی است برای رهیافت و گفتمان پیرامون گذشته، امروز و آینده ایران از دیگاه آینده نگری. به باور ما، جامعه بشری درآستانه زایش تمدنی نوین است. انقلاب فراصنعتی و فرایند شتابان جهانی شدن یا گلوبالیسم همراه با دگرگونی های ارزشی و اقتصادی و ساختارهای مدیریت در چند دهه اخیر، چشم اندازی نو در برابر بشریت گشوده است. تـنـد باد تمدن نو همه ساختارها و ارزشهای موجود را دستخوش تغیرکرده، برداشت های تازه ای از دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت، مالکیت، رفاه و عدالت اجتماعی به ارمغان آورده است.