انتشارات خانه ادبیات از سال ۱۳۷۶ بطور جدی کار در زمینه تولید و پخش کتابهای کودکان و نوجوانان شروع نموده و محور فعالیتهای خود را بر اساس ترویج کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان قرار داده است.<br /> کتابهای انتشارات خانه ادبیات بر اساس گروههای مختلف سنی طبقه بندی و در اختیار کودکان و نوجوانان عزیز قرار گرفته است.