این سایت اطلاعاتی را در زمینه‌ی رشته‌ی ورزشی قایق‌رانی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. اطلاعات این سایت برای افراد مختلف بدون وجود محدودیت از معلولین گرفته تا افراد عادی در سنین مختلف و امکانات و شرایط مالی متفاوت مناسب می‌باشد. این سایت به هدف پیشبرد این رشته‌ی ورزشی در سراسر جهان طراحی گردیده است. این سایت به قایق‌رانان دارای ناتوانی جسمی ، امکان استفاده از کمک هزینه‌های مالی را خواهد داد. لازم به یاد‌آوری است این مؤسسه اولین بار در سال ۱۹۹۷ تأسیس گردیده است.