سعی هنر آشپزی بر اینست كه به آموزش غذاهای سنتی ایرانی در كنار غذاهای جدید و ملل مختلف بپردازد و متناسب با نیازهای جامعه امروز ، با حفظ و احیای فرهنگ و آداب تغذیه قدیم و صرفه اقتصادی ، مردم خوبمان را با جدیدترین روشهای علمی و پیشرفته آشنا كند.