رسالت ما تبدیل شدن به شرکتی فعال در زمینه الکترونیک ِنساجی و زمینه های مرتبط با آن در سطح جهان می باشد.برای دستیابی به این مهم از کلیه امکانات و منابع ملی استفاده خواهیم نمود.