خانه داستان روزنه ای است به جهان ادبیات داستانی، روزنه ای به جهانی سرشار از سحر و افسون قصه و داستان، روزنه ای به جهان مباحث نظری ادبیات، روزنه ای به اخبار و اطلاعات كتاب و نویسنده و مترجم و پژوهشگر و روزنه ای به دنیای تفكر و اندیشه؛ و سرانجام آن كه خانه داستان می كوشد تا در كنار پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی، بخشی از نیاز فرهنگی جامعه را برآورده كند.