مخابرات در ایران با نصب اولین خط تلگراف در سال 1236 هجری خورشیدی یعنی چهارده سال پس از اختراع آن توسط مورس , بین تهران و چمن سلطانیه در نزدیكی زنجان ( اردوگاه تابستانی ناصر الدین شاه ) آغاز گردید.