بانک اقتصاد نوین ، به عنوان اولین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران، در نیمه اول سال 1380 با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متولد شد. سرمایه اولیه بانک 250 میلیارد ریال است که طبق برنامه عملیاتی آن بهتدریج تا رقم 1000 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. سهامداران مستقیم بانک دههزار نفراند؛ سهامداران عمده دو گروه شرکتهای فعال در بخش صنعت و بخش ساختمان میباشند که اکثریت سهام را در اختیار دارند. بهطور غیرمستقیم، بانک 150 هزار سهامدار دارد.<br /> شبکه شعب بانک اقتصاد نوین شامل 67 شعبه میباشد که تا تاریخ دی ماه 1381 شعبه در شهرهای عمده کشور افتتاح شده است. اکنون اقتصاد نوین در شهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، لار و گراش حضور فعال دارد.