.‮‮همگام با اجرای قانون ملی شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجاری تاسیس گردید.بر اساس رای صادره ازسوی مجمع عمومی بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزارو سیصد و پنجاه و هشت و با اجازه حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونی اداره امور بانک ها بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصی قبل از انقلاب ایجاد گردیدبانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور است که در چارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید.در حال حاضر تعداد شعب این بانک 1951 و تعداد کل پرسنل آن در سطح شبکه بانک 23517 نفر می باشد