هدف اصلی این انجمن ارتقاء مطالعات در زمینه نقل و انتقال خون برای استفاده عموم و پیشرفت تحقیقات و پیشرفت عملکرد نقل و انتقال خون است.