کلینیک چشم پزشکی نور شامل اطلاعات جامع چشم پزشکی برای عموم، پزشکان نور، مطالب ویژه بیماران و متخصصان، آمارگیری و تازه های چشم پزشکی می‌باشد.