وزارت صنایع و معادن با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران و سایر نهادها، انجمن‌ها و سازمان‌های تخصصی، جایزه ملّی بهره وری وتعالی سازمانی را به منظور ارتقاء سطح مدیریت سازمانها ، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ، افزایش بهره وری و گسترش مفاهیم تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن به اجرا می‌گذارد. جایزه ملّی بهره وری و تعالی سازمانی ، جایزه ای است که توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به برترین سازمان های ایرانی حائز شرایط در بخش صنعت و معدن اعطا می‌گردد.