در این پایگاه افزون بر اطلاع یافتن از ماموریتهای سازمان و فعالیتهای روزمره اداره کل استانها همه روزه شما می توانید از رویدادهای تازه و مهم خبری در سطح سازمان زندانهای ایران و زندانهای جهان در زمینه های مختلف اصلاح و تربیت و جرایم اجتماعی آگاه شد.