موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 1366 تاسیس شد و در سال‌های اولیه، فعالیت خود را در زمینه طراحی و استقرار نظام آموزشی در مجموعه صنایع سنگین کشور متمرکز نمود و اقدامات ثمر بخشی را در استقرار نظام جامع آموزشی در این مجموعه عظیم به انجام رساند.