این سایت به معرفی وزارت خانه می پردازد و همچنین شرکتها وسازمانهای مرتبط باان را معرفی می کند.