این سایت شبکه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیاست که دران می توانید با فعالیتها اهداف ووظایف این وزارتخانه اشنا شوید .