وزارت کشور، به منظور آشنائی با وظایف و اقدامات ایندفتر ، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور وارائه سیاستها و راهبردهای بخش حمل و نقل و ترافیک ، برقراری ارتباط پیوسته و استفاده مسئولان ، متخصصان و دست اندرکاران بخش حمل و نقل و ترافیک وعموم هموطنان علاقمند ، این پایگاه را ایجاد کرده است .