اداره كل به منظور پیشبرد وظیفه اصلی خود برای جمع آوری و نگهداری بهینه اسناد و همچنین ارائه خدمات اسنادی و انجام پژوهش های علمی بر پایه اسناد و مدارك تاریخی معتبر در زمینه های نیاز دستگاه سیاست خارجی در چند سال اخیر شاهد تحولات چشمگیر و حركت رو به رشد بوده است.طی این مدت ساختمان جدید مركز با بیش از هفت هزار مترمربع مساحت مجهز به امكانات نگهداری اسناد با استانداردهای بین المللی و نیز كتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفته است.