صنایع هوایی (سهامی خاص) وابسته به وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) میباشدکه به منظور هدفدار نمودن فعالیتهای صنعت هوایی در راستای ساخت و تولید انواع هواپیما در بخش غیرنظامی در داخل کشور تشکیل گردیده و فعالیت خویش را بر پایه تشکیل صنعت زیربنائی هواپیماسازی و نیز اشاعه فرهنگ هوانوردی در میان نسل جوان و آینده ساز کشور قرار داده است.