این سایت متعلق به گروه صنایع دریایی ایران Iran Marine Industrial Co است.