این سایت درباره علم کریستالوگرافی اطلاعاتی در اختیار می‌گذارد و شما را با توپولوژی کریستا لوگرافیک آشنا می‌کند و ترتیب قرار گرفتن اتم‌ها در یک کریستال مورد بررسی این مرکز قرار می‌گیرد. در اینجا می‌توانید شکل مولکول Nacl را مشاهده و نحوه‌ی قرار گرفتن یون‌های سدیم و کلر را ملاحظه کنید. شما می‌توانید سؤالات خود را در این زمینه مطرح کرده و جواب آنرا دریافت کنید.