شرکت تکبار یک شرکت حمل و نقل بین المللی دارای عضویت در فیاتا است.