شرکت کارگزاری مفید در زمینه سرمایه گزاری در بورس و اوراق بهادار به فعالیت می پردازد.