شرکت کارگزاری فلزات مفید در زمینه سرمایه گزاری در بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.