شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در زمینه سرمایه گزاری در بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.