موسسه اعتباری توسعه به عنوان نخستین موسسه اعتباری پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه خدمات مالی اعتباری در عرصه نظام بانکی کشور در پانزدهم شهریور ۱۳۷۶ آغاز به کار کرد.