شركت سهامی آزمایشـگاه فنـی و مكانیـك خاك یكـی از شـركتهـای تابعـه وزارت راه و ترابری می باشد كه با بیش از 40 سال سابقه فعالیت در امور كنتـرل كیفی و مطالعه خصوصیات فیزیكی و مكانیكی خاكها و مصالح ساختمانی و نیـز امور ژئوتكنیك هم اكنون در قالب یك سـازمان مركـزی در تهـران و 10 مدیریت كـل و 17 مدیـریــت اســتـانـی ، 51 شـعبـه آزمـایشــگاهــی در شهرستانهـای بزرگ و قـریب 400 واحد محلی و 40 اكیپ تحقیقاتی كاوشهای صحرایی با بیش از 1000 نفر پرسنل متخصص و مجرب در رسـته فنــی مهندسـی در زمینه مكانیك خاك در سطح كشور فعالیتهای آزمایشگاهی مكانیــك خاك را در محـل پروژه های عمـرانـی گسـترش داده است