این مؤسسه از سال 1363 تاكنون با انتشار چندین مجله به زبانهای مختلف و در سطوح گوناگون، تلاش خود را در جهت شناساندن فرهنگ اصیل اسلامی و نیز معرفی وجوه مختلف تمدن ایرانی به كار بسته است. آنچه كه در این سایت ملاحظه خواهید نمود مجموعه‌ای است از مقالات و گزارش‌ها در 21 عنوان به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی انتظار ما از شما استفاده كننده عزیز این است كه با انتقادات و پیشنهادها و نقد مطالب موجود و ارسال مقالات شما نیز یكی از خدمتگزاران به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی در این سایت باشید.