کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران در زمره قدیمی ترین کتابخانه های تخصصی کشور محسوب می شود. این کتابخانه در سال 1334 تحت عنوان " کتابخانه هیأت مدیره" تاسیس و تا سال 1339 مستقیماً تحت نـظر هیأت مدیره فعالیت می نمود. به تدریج این کتابخانه با جهت گیری گرد آوری کتب و نشریات در زمینه اقتصاد و تکنولوژی نفت به یک کتابخانه تـخصصی تبدیل و از کتابخانه هیأت مدیره به كتابخانه مرکزی تغییر نام یافت.