بر اساس اسناد و مدارک موجود تا سال 1316 بوشهر بعنوان یکی از شهرستانهای استان جنوب (استان چهارم) بوده است. و برابر قانون تقسیمات کشوری مصوب 1316 فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس تشکیل می گردد و مجددا در سال 1346 فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس منحل و استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان تاسیس می گردد. پس از آن نیز با دیگر فرمانداری کل بوشهر تشکیل و نهایتا در سال 1352 بر اساس اصلاح قانون تقسیمات کشوری، استان بوشهر از استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان منتزع و استانداری بوشهر تاسیس می شود.