شناخت اقلیم بعنوان یکی از عوامل اساسی تشخیص نواحی طبیعی جهان بشمار می‌رود که در زندگی بشر از زمانهای دور تاکنون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. اطلاع از وضع هوا به منظور حرکت هواپیماها، کشتی‌ها، گذران اوقات فراغت و حتی در برنامه‌ریزیهای اقتصادی ، صنعتی، کشاورزی و غیره روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.