از جمله وظایف این سازمان:<br /> ۱- رسیدگی ونظارت بر حسن اجرای امور محوله براساس قوانین ومقررات مربوط وتصمیمات متخذه<br /> در کار گروه دائمی اتباع بیگانه و شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه.<br /> 2- ایجاد هماهنگی ،نظارت ،برقراری ارتباط مستمر و متقابل و همچنین هدایت مداوم واحد های تابعه در استانها و ارزشیابی عملکرد آنها.<br /> 3-رسیدگی به نیازها و مشکلات استانها.<br /> 4- ارائه گزارش از اهم فعالیتهای انجام شده در بیست وپنجم هر ماه به اداره چهارم بمنظورتهیه گزارش های ادواری.<br /> است.