دسترسی به اطلاعات كافی در مورد كتاب در كشور ما همواره با مشكلات فراوانی همراه بوده است این كمبود ما را بر آن داشت تا در تاریخ اول اسفند ماه هشتادو یک به ایجاد این سایت همت گماریم این سایت شامل اطلاعات جامع و مفیدی در مورد ناشرین ؛ نویسندگان ؛ مترجمین و همچنین معرفی تازه ترین عناو ین كتاب می باشد . <br /> طبقه بندی انجام شده میانبری است که جو ینده کتاب را از مراجعات مکرر و خسته کنند ه بی نیاز میکند .