پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یک موسسه پژوهشی است. <br /> وظیفه این مرکز مطالعه در حوزه علوم انسانی(ادبیات، تاریخ، فلسفه، مابعدالطبیعه، ادیان، زبانشناسی و علوم اجتماعی) است.