بازدیدکنندگان محترم دعوت میشوند تا با بررسی دقیق بخشهای مختلف سایت سازمان ، آراء و نظرات خود را نسبت به روند نمای برنامه ریزی درسی و تولید مواد آموزشی بیان نموده و مارا در جهت بهبود آن یاری می رسانند .