این سازمان از پنج واحد ساختمانی جدا از هم تشكیل شده است به قرار زیر :<br /> الف - ساختمان مركزی به آدرس اعلام شده <br /> ب - ساختمان پرورشی <br /> ج - ساختمان نحضت سواد آموزی <br /> د - ساختمان هسته گزینش <br /> و - ساختمان استثنای