پژوهشكده‌ كودكان‌ استثنایی‌ مؤسسه‌ای‌ است‌ پژوهشی‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ آموزش‌ و پرورش‌ استثنایی‌ وبه‌ لحاظ مالی‌ مستقل‌ كه‌ بر اساس‌ موافقت‌ اصولی‌ شماره‌ 22/2311 مورخ 27/2/73شورای‌ گسترش‌آموزش‌ عالی‌ تأسیس‌ شد. این‌ پژوهشكده‌ به‌ امر تحقیقات‌ در زمینه‌ كودكان‌ استثنایی‌ در گروههای‌مختلف‌ می‌پردازد و از جمله‌ معدود پژوهشكده‌هایی‌ است‌ كه‌ ارتباط تنگاتنگی‌ با بخش‌ اجرایی‌ یعنی‌سازمان‌ آموزش‌ و پرورش‌ استثنایی‌ دارد.