استان مازندران با 31 منطقه آموزشی مستقل خدمات آموزشی و پرورشی را در اختیار مردم شریف استان قرار می دهد .<br /> تعداد دانش آموزان این استان 642392 نفر می باشند که در دوره های کودکستانی تا پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل می باشند .تعداد 409303 نفر از آنان در مدارس شهری و 233089نفر در مدارس روستایی هستند (72/63 درصد شهری - 28/36 درصد روستایی ) تعداد دانش آموزان پسر 321742 نفر ( 09/50 درصد ) و تعداد دانش آموزان دختر 320650 نفر ( 28/36 درصد ) نبروی انسانی شاغل در استان 55941 نفر هستند که 32768 نفر مرد ( 58/58 درصد )و 23173 نفر زن ( 42/41 درصد ) هستند .