لوپ HEIنخست در سال 1987 میلادی ( 1365 خورشیدی) در آمریكا ( دالاس _ تگزاس ) تأسیس شد . در سال 1989 با تمركز بیشتر بر كشورهای اسكاندیناوی به اروپا نیز گسترش یافت . در طی دهه 1990 كلوپ در سراسر اروپا و سایر قسمتهای جهان توسعه یافت . در حال حاضر طراحان كلوپ با تمركز بر افزایش كیفیت خدمات آن ، با سرعتی فزاینده در حال توسعه سازمان هستند .