این سایت اطلاعات کاملی درمورد چشم وبینایی وتوانمندیهای اپتومتریست ها در جهت برآورده نمودن نیازهای بینایی به شما ارائه می دهد.