«بهداشت محیط زیست عبارتست از كنترل عواملی از محیط زندگی كه به نحوی در رفاه و سلامت بدنی ،روانی و اجتماعی انسان تأثیردارند و یا خواهند داشت ».