ارگان نشراتی جمعیت انقلابی زنان افغانستان این نشریه یگانه نشریه افغانستان است که به مسایل بدور از دپلماسی و رک و صریح برخورد میکند.