مردم سالاری یک روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چاپ صبح ها است.