روزنامه اقتصاد پویا در تاریخ 19/2/1383متولد شد .<br /> روزنامه اقتصاد پویا بصورت سراسری در کلیه شهر های ایران، امارات متحده عربی و افغانستان توزیع می شود .