سازمان هواشناسی کشور و به تبع آن اداره کل هواشناسی استان گلستان بر حسب ماهیت وجودی و با فت و ساختار خود، سازمانی است تحقیقاتی که حدود و مرزهای آن .میبایست در خدمت گسترش فعالیتهای فنی و اجرایی کشور و استان باشد.